Deklaration af 12. Juli 1960

D E K L A R A T I O N    (afskrift)

 I anledning af at undertegnede landsretssagfører Jørgen Nielsen, Næstved, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr. 10 a, Udsholt, Blistrup sogn, i overensstemmelse med vedhæftede udstykningsplaner, udarbejdet af landsinspektør G. Malmskov, Næstved, paalægger jeg herved nævnte ejendom følgende servitutter:

1.
                 Ingen parcel maa udstykkes anderledes end paa udstykningsplanerne angivet, og ingen parcel maa senere udstykkes yderligere.

                                                                    2.
                 Paa parcellerne maa ikke drives virksomhed, der ved røg, støj eller ilde lugt kan genere naboerne. Ej heller maa oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue eller er til ulempe for naboerne.
                 Paa hver af parcellerne maa kun opføres eet hus, beregnet til bolig for én familie, højst én etage med udnyttet tagetage. Desuden maa der opføres de nødvendige udhuse, herunder garager. Fritstaaende toilet maa ikke opstilles paa parcellerne.
                 Det bebyggede areal i hver enkelt ejendom skal andrage mindst 42m2, og fritliggende udhuse og garager medregnes ikke i det bebyggede areal.
Enhver parcelejer er forpligtet til at sørge for, at hans parcel er i pæn og ordentlig stand og til snarest gørligt og senest inden eet aar efter parcellens erhvervelse at beplante parcellen med gran, fyr, birk, eller lignende.
Hegnet skal enten være levende hegn ikke over 1,80 m højt, eller stolper med traad eller net ikke over 1,00 m højt.
Hver af naboerne kan kræve, at der sættes hegn i fælles skel, idet dog bemærkes, at grundsælgeren for saa vidt angaar parceller, der ikke er solgt, eller som er taget tilbage, ikke har hegnspligt eller nogen forpligtelse til at deltag i udgifterne ved opsætning af hegn. Mod vejen har den enkelte parcelejer fuld hegnspligt. – I øvrigt paahviler der parcelejer fuld hegnspligt efter lovgivningens almindelige regler.

                                                                    3.
Bygninger maa ikke opfølges nærmere vejmidte end 10  meter, dog for grunde beliggende med facade til 10 meter brede veje, ikke nærmere end 12.5 meter.
De paa udstykningsplanen viste veje er private veje. De udlægges i en bredde af 8 m og 10 m, hvoraf 4 m befæstes. – Vejene anlægges ved Blistrup kommunes foranstaltning, og udgifterne hertil afholdes ved forskudsvis betaling af kommunen.
Betalingen til kommunen forfalder fra og med det skatteaar, der følger nærmest efter vejanlæggets færdiggørelse. Kommunens samlede udgifter i forbindelse med vejenes anlæggelse samt paaløbne renteudgifter m.m. fordeles med lige store beløb paa hver enkelt parcel. Betalingen til kommunen erlægges efter nærmere aftale med kommunen enten kontant eller over 10 aar, i sidstnævnte tilfælde forrentes beløbet med den rentefod, som kommunen til enhver tid fastsætter, for tiden 6.5% p.a.
Samtlige parceller har pligt til tilslutning til Blistrup kommunes vandværk og for tilslutning af vandforbrug betales efter Blistrup kommunes bestemmelse. – I øvrigt bemærkes at Blistrup kommune skal have ret til opgravning paa parcellerne i forbindelse med nedlægning eller reparation af vandledninger. Stikledninger af enhver art bekostes kontant af parcelkøberne.
Det bemærkes, at der gives Blistrup kommune panteret hos de enkelte parcelejere for kommunens udlæg til anlæg af veje og hovedvandledninger samt for tilslutningsafgift til vandværket og aarlige vandafgifter.
Nærværende deklaration tinglyses for saa vidt angaar de i post 4. nævnte vejbidrag, hovedvandledningsbidrag, tilslutningsafgift til vandværket samt aarlige vandafgifter, servitut- og pantstiftende paa matr. Nr. 10 a, Udsholt, for et beløb paa indtil 345.000 kr. Ved  udstykning fra matr. Nr. 10 a, Udsholt by, Blistrup sogn, overføres servitut- og pantstiftende til hver enkelt parcel, der udstykkes fra matr.nr. 10 a, Udsholt, et beløb stort  3000.   kr., og dette beløb relakseres af pantet i matr. Nr. 10 a, Udsholt, idet panthaveren, Blistrup kommune, ved paategning nedenfor tiltræder relaksationens som foran nævnt uden relaksationspaategning i de enkelte tilfælde.
Indtil samtlige parceller er relakseret af panter i matr. nr. 10 a, Udsholt by, Blistrup sogn, hæfter ved Deres nedenstaaende underskrifter ejendommens ejer landsretssagfører Jørgen H. Nielsen Næstved, samt baron Axel Reedtz-Thott, Gavnø pr. Næstved, godsforvalter O. Kaalund, Gavnø pr. Næstved, og landinspektør G. Malmskov, Akseltorv 6, Næstved, personligt og solidarisk for den til enhver tid skyldige restgæld til Blistrup kommune for vejanlæg og hovedvandledningsanlæg med paaløbende renter.
Ved bebyggelse af de enkelte parceller rykker kommunens pantesikkerhed i henhold til nærværnede deklaration med oprykningsret for kredit- og hypotekforeningshæftelser eller sparekasselaan eller banklaan som 1. prioritet.
Hovedledninger for elektricitet vil blive etableret ved grundsælgernes foranstaltning, og bekostningen herved vil blive fordelt ligeligt mellem samtlige parceller, idet beløbet skal betales af parcelejerne paa anfordring.

                                                                     5.
                  Parcelejerne er forpligtet til efter lovgivningens regler at bekoste de fremtidige udgifter til vedligeholdelse af vejene.
Parcelejerne er pligtige at taale, at eventuelle til vejanlæggene hørende skraaninger anlægges paa parcellerne uden erstatning.
Grundsælgeren har ret til færdsel paa de etablerede veje uden at skulle deltage i vedligeholdelsen af disse. Grundsælgeren har ligeledes ret til at give andre færdselsret paa nævnte veje.

                                                                     6.
                  De under udstykningerne hørende vejarealer skal uden vederlag af udgifter for grundsælgeren overgaa til samtlige parcelejere i fællesskab. De paagældende parcelejere er forpligtet til at tage skøde paa vejarealet, saasnart grundsælgeren maatte ønske dette.

                                                                     7.
Det bemærkes, at der ikke i øjeblikket etableres egentligt kloakanlæg paa de omhandlede udstykningsomraader, og det fastsættes derfor, at bebyggelsen paa de enkelte parceller indtil videre og saafremt sundhedsmyndighederne tillader det kan afvandes ved sivebrønd, dog for vandklosetters vedkommende paa vilkaar, at der yderligere etableres trixanlæg til nævnte sivebrønd. Det bemærkes, at samtlig parceller efter paakrav fra kommunen er pligtige til  at tilslutte sig offentligt kloakanlæg ved saadans etablering, alt paa de vilkaar der maatte blive fastsat af kommunen eller landvæsenskommisionen.

                                                                     8.
Nærværende deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende paa matr. nr. 10 a, Udsholt, Blistrup sogn, med grundsælgeren som paataleberettiget, og som berettiget til at meddele dispensationer i det omfang, hvori grundsælgeren efter aftale med Blistrup kommune maatte anse saadanne for ønskelige og rimelige.
Naar grundsælgeren ikke længere er ejer af nogen del af matr. nr. 10 a, Udsholt by, Blistrup sogn, da overgaar paataleretten til Blistrup kommune.
Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

                                                                         Næstved, den 19-8-1960.

                                                                                     J. Nielsen

Til vitterlighed om rigtig dato, ægte underskrift og om underskriverens myndighed:

Navn: R. Petersen                                                     Navn: B. Nielsen

Stilling: kontorassistent                                                                  Stilling: sekretær

Bopæl: Næstved                                                    Bopæl Næstved.

………………………………………………

Undertegnede køber af parcel erklærer at have gennemlæst ovenstaaende ligesom jeg erklærer, at jeg samtidig har modtaget et eksemplar her.

                                                                         LYNGBY, den 25. maj 1962

Yderligere bemærkes at den af Blistrup sogneraad den 12/7 1960 godkendte udstykningsplan har saalydende paategning:
     ”Nærværende Udstykningsplan for matr. nr. 10 a, Udsholt by, Blistrup sogn, godkendes som grundlag for udstykning. Vejenes bredde og placering kan godkendes. To 2 m brede stier maa forøges til 3 m bredde. Parceller beliggende ved den 10 m brede øst-vestgaaende vej kan ikke paaregne tilladelse til overkørsel til nævnte 10 m brede vej.
Vedr. anlæg af veje, kloakering, indlæg af vandværksvand, vandklosetter, bebyggelse uden vandklosetter samt renovertionsudførelse henvises i øvrigt til erklæring af d.d. i.h.t. parcelsalgsloven, lov nr. 305 af 30. juni 1922.

                                                              Blistrup sogneraad, den 12 juli 1960.
                                                                  Charles Petersen
                                                                  formand.


Advertisement
Dette indlæg blev udgivet i Deklarationer og vedtægter. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s