Vedtægter

VEDTÆGTER  for  GRUNDEJERFORENINGEN ”LIMKÆRGÅRD”

§1.
Foreningens navn er Grundejerforeningen ”Limkærgård”, og dens  hjemsted er Gribskov Kommune.
Foreningens medlemmer er ejerne af ejendomme udstykket i året 1960 fra matr. nr. 10 a Udsholt by, Blistrup sogn.
Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser i deres egenskab af grundejere og forestår vedligeholdelsen af udstykningens dræn og veje.

§2.
Foreningen varetager medlemmernes fælles interesser overfor kommunen og over for andre offentlige myndigheder. Et medlem har derfor pligt til, hvis der imellem den pågældende og det offentlige opstår spørgsmål hvis afgørelse kan få betydning for andre medlemmer i foreningen, at orientere bestyrelsen herom, ligesom medlemmer kan henvende sig til bestyrelsen med anmodning om assistance.
Foreningens medlemmer skal søge at bevare områdets karakter af fredeligt, rekreativt område.
Generalforsamlingen kan som led heri fastsætte fornødne  ordensregler, herunder om en rimelig vedligeholdelse og orden på grunden.
Bestyrelsen skal gennem sit arbejde medvirke til, at de på grundene hvilende generelle servitutter og deklarationer respekteres.
Foreningen er som sådan ejer af udstykningens veje med tilhørende rabatter for hvis brug og vedligeholdelse generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler. Vedligeholdelsespligten af rabatterne påhviler de enkelte grundejere.
Bestyrelsen skal under sit arbejde i fornødent omfang samarbejde med grundejerforeningerne fra naboarealerne og med områdets grundejerforbund.

§3.
Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes på foreningens generalforsamling for et regnskabsår ad gangen. Kontingentet skal altid være lige stort for hvert matrikelnummer.
Kontingentet skal være betalt senest 4 måneder efter regnskabsårets begyndelse. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere regler for opkrævning af kontingent.

§4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Hvert medlem har 1 stemme for hvert matrikelnummer denne ejer. Har flere i forening skøde på ejendommen, kan der kun afgives en stemme på generalforsamlingen.
Stemmeafgivning kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog repræsentere mere end 3 stemmer udover sin egen.
Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten.

§5.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages skriftligt varsel til hvert enkelt medlem på den adresse, der er noteret hos foreningen.
Dagsordenen, der affattes af bestyrelsen, skal meddeles samtidig med indkaldelsen.
Forslag og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt indgivet til formanden senest 15. maj og skal i deres fulde ordlyd medfølge indkaldelsen.
Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. Bestyrelsen er dog berettiget til at lade vejledende afstemninger afholde. På hver ordinær generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed, og regnskabet forelægges til godkendelse. Budgettet  for det nye regnskabsår  forelægges til godkendelse.

§6.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære. Denne afholdes såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt ejerne af mindst 29 matrikelnumre til bestyrelsen har indgivet skriftligt motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsordenen for generalforsamlingen. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamling afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.
Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er repræsenteret ved dennes begyndelse, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§7.
Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændring af foreningens vedtægter eller bevilling af midler udover til nødvendig vedligeholdelse af fælles arealer og til administration, jfr. §8, kræves at mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er det fornødne antal stemmer ikke til stede, men er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til mødendes antal, er for forslaget.

§8.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af foreningen.
Generalforsamlingen vælger formand, kasserer 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. Af bestyrelsen afgår efter tur henholdsvis 2 og 3 medlemmer samt en suppleant hvert andet år. Formand og et medlem afgår sammen og kasserer og 2 medlemmer afgår sammen.
Får et medlem af bestyrelsen forfald i årets løb indtræder en suppleant i bestyrelsen.
Dersom det er formand eller kasserer, der udtræder, vælger bestyrelsen til posten af sin midte en person, der fungerer frem til næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen. Revisor skal være regnskabskyndig.
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær.
Bestyrelsen holder møde, når formanden skønner det nødvendigt eller når det begæres af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, idet der dog ved valg foretages lodtrækning. Der føres protokol over det på bestyrelsesmøderne passerede.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller af én af disse i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmer kompenseres – inden for en af generalforsamlingen fastsat samlet økonomisk ramme – for udgifter, der er forbundet med udførelse af hvervet. Bestyrelsen beslutter den nærmere fordeling af godtgørelsen blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen kan engagere fornøden medhjælp for foreningens regning.

§9.
Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts.
Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status og skal af kassereren afgives til revision senest 30. april. Det skal af revisor afleveres til bestyrelsens formand senest 10. maj.
Regnskabet tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Foreningens pengemidler skal indsættes på  særskilt konto i anerkendt pengeinstitut, eller anbringes i værdipapirer efter de regler der gælder for anbringelse af fondsmidler.
Medlemmer der sælger eller på anden måde overdrager deres ejendom og derfor udtræder af foreningen, har ikke krav på nogen andel af foreningens eventuelle formue.

§10.
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer. Forslaget skal tillige indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens eventuelle formue.

Disse vedtægter er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15. juli 1973, tillæg på generalforsamling den 14. juni 1998, på generalforsamlingen den 8. juli 2001 og generalforsamlingen d. 6. juli 2003 og ekstraordinær generalforsamling 3. juli 2011.

Advertisement